Đăng ký

Bài 5 trang 142 SGK Hóa học 8

Đề bài

Xác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53 g Na2CO3 trong 250 g nước thì được dung dịch bão hòa.

Hướng dẫn giải

Tính số gam của muối Na2CO3 trong 100 gam nước => chính là độ tan của muối Na2CO3 ở 180C.

Lời giải chi tiết

Độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C là: \(\frac{53 . 100}{250}\) = 21,2 g

shoppe