Đăng ký

Bài 2 trang 142 SGK Hóa học 8

Đề bài

Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:

A. Đều tăng;                   B. Đều giảm;                      

C. Phần lớn là tăng;         D. Phần lớn là giảm;       

E. Không tăng và cũng không giảm.

Hướng dẫn giải

Đáp án C