Đăng ký

Bài 5 trang 125 SGK Sinh 12

Đề bài

Hãy chọn câu đúng nhất.

Khi nào thì ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó là thuộc về hai loài khác nhau?

A. Hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh.

B. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau.

C. Hai cá thế đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh hoá giống nhau.

D. Hai cá thể đó không giao phối với nhau.

Hướng dẫn giải

Hai cá thể thuộc 2 loài khác nhau khi chúng cách ly sinh sản 

Chọn D