Đăng ký

Bài 4 trang 47 SGK Sinh học 11

Đề bài

Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.

Hướng dẫn giải

Fe tham gia vào quá trình tổng hợp poclirin nhân diệp lục.

Mg, N tham gia vào cấu trúc của phân tử diệp lục.