Đăng ký

Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 11

Đề bài

Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp.

Hướng dẫn giải

- Nước là nguyên liệu cho quá trình phân li nước trong pha sáng của quang hợp.

- Nước là môi trường duy trì điều kiện bình thường cho toàn bộ bộ máy quang hợp hoạt động.