Đăng ký

Bài 4 trang 23 SGK Đại số 10

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi (trong kết quả lấy \(4\) chữ số ở phần thập phân).

a) \(3^7.\sqrt{14}\);

b) \(\root 3 \of {15} {.12^4}\)

Hướng dẫn giải

a). Nếu dùng máy tính CASIO fx-500 MS ta làm như sau

Ấn 

Ấn liên tiếp phím  cho đến khi màn hình hiện ra 

Ấn liên tiếp  để lấy \(4\) chữ số phần thập phân. Kết quả hiện ra trên màn hình là \(8183.0047\).

b)

 

Kết quả \(51139.3736\).

shoppe