Đăng ký

Bài 4 trang 170 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy dẫn ra một phương trình hóa học của phản ứng để minh họa:

a) Nguyên tử \(Mg\) bị oxi hóa.

b) Ion \(M{g^{2 + }}\) bị khử.

c) Ion magie có số oxi hóa không thay đổi.

Hướng dẫn giải

a) Nguyên tử \(Mg\) bị oxi hóa:

\(\mathop {Mg}\limits^0 + C{l_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow \mathop {MgC{l_2}}\limits^{ + 2} \)

b) Ion \(M{g^{2 + }}\) bị khử:

\(\mathop {Mg}\limits^{ + 2} C{l_2}\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow \mathop {Mg}\limits^0 + C{l_2}\)

c) Ion magie có số oxi hóa không thay đổi:

\(2\mathop {Mg}\limits^{ + 2} {(N{O_3})_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2\mathop {Mg}\limits^{ + 2} O + 4N{O_2} + {O_2}\)