Đăng ký

Bài 2 trang 37 SGK Sinh 12

Đề bài

Nếu các alen của cùng một gen không có quan hệ trội - lặn hoàn toàn mà là đồng trội (mỗi alen biểu hiện kiểu hình của riêng mình) thì quy luật phân li của Menđen có còn đúng hay không? Tại sao?

Hướng dẫn giải

Vẫn đúng. Vì quy luật phân li cùa Menđen chi sự phân li của các alen mà không nói về sự phân li tính trạng mặc dù qua sự phân li tính trạng Menđen phát hiện ra quy luật phân li của alen.