Đăng ký

Bài 1 trang 36, 37 SGK Sinh 12

Đề bài

Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao từ chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?

A. Bố mẹ phải thuần chủng.

B. Số lượng cá thể con lai phải lớn.

C. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.

D. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.

E. Tất cả các điều kiện nêu trên.

Hướng dẫn giải

Tất cả các điều kiện trên đều cần cho sự phân ly đồng đều của các NST về các giao tử.

Chọn E