Đăng ký

Bài 2 trang 247 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 2. Trình bày nguyên tắc phép đo pemananat xác định nồng độ của :

\(\eqalign{
& a)\text{ Dung dịch}\;F{\rm{eS}}{{\rm{O}}_4}; \cr
& b)\text{ Dung dịch}\;{H_2}{O_2}. \cr} \) 

Hướng dẫn giải

a) Nguyên tắc phép đo penmanganat xác định nồng độ của \(FeS{O_4}\):

Dựa vào phản ứng oxi hóa khử:

\(10F{\rm{eS}}{{\rm{O}}_4} + 2KMn{O_4} + 8{H_2}S{O_4} \to 5F{{\rm{e}}_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {K_2}S{O_4} + 2Mn{\rm{S}}{O_4} + 8{H_2}O.\,\,\,\,\,\) 

Xác định điểm cuối nhờ sự xuất hiện màu hồng nhạt khi có dư một giọt \(KMn{O_4}\).

b) Nguyên tắc phép đo penmanganat xá định nồng độ của \({H_2}{O_2}\):

Dựa vào phản ứng oxi hóa khử:

\(5{H_2}{{\rm{O}}_2} + 2KMn{O_4} + 3{H_2}S{O_4} \to {K_2}S{O_4} + 2Mn{\rm{S}}{O_4} + 5{{\rm{O}}_2} \uparrow  + 8{H_2}O.\,\,\,\,\,\)

Xác định điểm cuối nhờ sự xuất hiện màu hồng nhạt khi có dư một giọt  \(KMn{O_4}\).