Đăng ký

Bài 2 trang 233 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 2. Có 5 lọ chứa hóa chất mất nhãn mỗi lọ đựng đựng 1 trong các dung dịch chứa cation sau (nồng độ mỗi dung dịch khoảng 0,01 M):\(F{e^{2 + }},C{u^{2 + }},A{g^ + },{\rm{ }}F{e^{3 + }}\).Chỉ dùng 1 dung dịch thuốc thử là \(KOH\) có thể nhận biết được tối đa mấy dung dịch?

A.2 dung dịch          B.3 dung dịch

C.1 dung dịch          D.5 dung dịch

Hướng dẫn giải

Chọn D

Nhỏ từ từ dung dịch \(KOH\) vào các mẫu thử cho đến dư đồng thời đun nhẹ:

+ Mẫu tạo kết tủa trắng xanh là \(F{e^{2 + }}\):

\(F{e^{2 + }} + 2O{H^ - } \to Fe{(OH)_2} \downarrow \)

+ Mẫu tạo kết tủa xanh da trời là \(Cu{^{2 + }}\):

\(C{u^{2 + }} + 2O{H^ - } \to Cu{(OH)_2} \downarrow \)

+ Mẫu tạo kết tủa nâu đỏ là \(F{e^{3 + }}\):

\(F{e^{3 + }} + 3O{H^ - } \to Fe{(OH)_3} \downarrow \)

+ Mẫu tạo kết tủa và kết tủa tan là \(A{l^{3 + }}\):  \(A{l^{3 + }} + 3O{H^ - } \to Al{(OH)_3} \downarrow \)

\(Al{(OH)_3} + O{H^ - } \to Al{(OH)_4}^ - \)

+ Mẫu tạo kết tủa màu nâu đen là \(A{g^ + }\):

\(2Ag{}^ +  + 2O{H^ - } \to A{g_2}O \downarrow  + {H_2}O\)

shoppe