Đăng ký

Bài 1 trang 58 SGK Sinh 12

Đề bài

Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?

Hướng dẫn giải

Cùng một kiểu gen nhưng có thể cho một dãy các kiểu hình khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện môi trường. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau là mức phản ứng của kiểu gen.