Đăng ký

Bài 1 trang 48 SGK Địa lí 6

Đề bài

Bình nguyên có mấy loại? Tại sao gọi là bình nguyên bồi tụ?

Hướng dẫn giải

Có 2 loại bình nguyên:

-  Bình nguyên do phù sa của biển hoặc phù sa sông bồi tụ.

-  Bình nguyên do băng hà bào mòn.

Gọi là bình nguyên bồi tụ vì do phù sa bồi đắp thành bình nguyên.