Đăng ký

Bài 1 trang 154, 155 SGK Sinh 12

Đề bài

Hãy điền những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí và hoá học tới đời sống của sinh vật vào ô trống trong bảng 35.1 và lấy ví dụ minh hoạ những ảnh hưởng đó.

Bảng. Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái vật lí và hoá học tới sinh vật

Nhân tố sinh thái (đơn vị)

Ảnh hưởng của nhân tỏ sinh thái

Dụng cụ đo

Nhiệt độ môi trường (°C)

Nhiệt độ ảnh hường tới trao đổi chất và năng lượng, khả năng sinh trưởng, phát triển của sinh vật.

Nhiệt kế

Ánh sáng (lux)

 

Máy đo cường độ và thành phần quang phổ của ánh sáng

Độ ẩm không khí

(%)

 

Âm kế

Nồng độ các loại

khí: O2, CO2, ... (%)

....

Máy đo nồng độ khí hoà tan

*

...

 

Nhân tố sinh thái (đơn vị)

Ảnh hưởng của nhân tỏ sinh thái

Dụng cụ đo

Nhiệt độ môi trường (°C)

Nhiệt độ ảnh hường tới trao đổi chất và năng lượng, khả năng sinh trưởng, phát triển của sinh vật.

Nhiệt kế

Ánh sáng (lux)

 

Máy đo cường độ và thành phần quang phổ của ánh sáng

Độ ẩm không khí

(%)

 

Âm kế

Nồng độ các loại

khí: O2, CO2, ... (%)

....

Máy đo nồng độ khí hoà tan

*

...

 

Hướng dẫn giải

Nhân tố sinh thái (đơn vị)

Ảnh hưởng của nhân tố sinh thái

Dụng cụ đo

Nhiệt độ môi trường (°C)

Nhiệt độ ảnh hưởng tới trao đổi chất và trao đổi năng lượng, khả năng sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

Nhiệt kế.

Ánh sáng (lux)

Cường độ chiếu sáng và thành phần quang phổ ảnh hưởng tới khả năng quang hợp của thực vật và khả năng quan sát của động vật.

Máy đo cường độ, thành phần quang phổ của ánh sáng.

Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khó có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng thoát hơi nước của sinh vật

ẩm kế

Độ pH

Độ pH ảnh hưởng nhiều tới khả năng hút khoáng của thực vật và do đó, ảnh hưởng tới sinh trưởng của chúng

Máy đo pH hoặc giấy đo pH

Nồng độ các loại khí O2, CO2

(%)

Nồng độ O2 ảnh hưởng tới quá trình hô hấp của sinh vật.

CO2 tham gia vào quá trình quang hợp của thực vật, tuy nhiên nồng độ CO2 quá cao thường gây chết đối với hầu hết các loài

 

Nhân tố sinh thái (đơn vị)

Ảnh hưởng của nhân tố sinh thái

Dụng cụ đo

Nhiệt độ môi trường (°C)

Nhiệt độ ảnh hưởng tới trao đổi chất và trao đổi năng lượng, khả năng sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

Nhiệt kế.

Ánh sáng (lux)

Cường độ chiếu sáng và thành phần quang phổ ảnh hưởng tới khả năng quang hợp của thực vật và khả năng quan sát của động vật.

Máy đo cường độ, thành phần quang phổ của ánh sáng.

Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khó có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng thoát hơi nước của sinh vật

ẩm kế

Độ pH

Độ pH ảnh hưởng nhiều tới khả năng hút khoáng của thực vật và do đó, ảnh hưởng tới sinh trưởng của chúng

Máy đo pH hoặc giấy đo pH

Nồng độ các loại khí O2, CO2

(%)

Nồng độ O2 ảnh hưởng tới quá trình hô hấp của sinh vật.

CO2 tham gia vào quá trình quang hợp của thực vật, tuy nhiên nồng độ CO2 quá cao thường gây chết đối với hầu hết các loài