Đăng ký

Vẽ hoặc sưu tầm tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước

Đề bài

Vẽ hoặc sưu tầm tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước.

Hướng dẫn giải

Tham khảo một số hình ảnh sau đây: