Đăng ký

Công thức tính trọng lực

Trọng lượng là trường hợp riêng của lực hấp dẫn:

           \(P=G\dfrac{Mm}{(R+r)^2}=mg\)