Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng

Hướng dẫn giải

Tổng n số hạng đầu tiên: 

\(S_n = u_1 + u_2 + ..... + u_n = \dfrac{n}{2}(u_1 + u_n) = \dfrac{n}{2}[2u_1 + (n-1)d]\)

Có thể bạn quan tâm