Định nghĩa cấp số cộng

Hướng dẫn giải

   Dãy số \(U_1, U_2,...,U_n,.....\)gọi là một cấp số cộng sai d nếu: \(u_k = u_{k-1} + d\)

Có thể bạn quan tâm