Đăng ký

Tổng hợp những công thức tích phân hàm lượng giác không nên bỏ qua

\(\displaystyle \int sinxdx =-cos \ x+ C\)

\(\displaystyle \int cosxdx =sin \ x+ C\)

\(\displaystyle \int tanxdx =ln \ sec x+ C= - ln \ cosx +C\)

\(\displaystyle \int cotxdx = ln \ sin x+ C\)

\(\displaystyle \int sin^2xdx = \dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{4}sin 2x+ C\)

\(\displaystyle \int cos^2xdx = \dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{4}sin 2x+ C\)

\(\displaystyle \int tan^2xdx = tanx - x+ C\)

\(\displaystyle \int cot^2xdx = -cotx - x+ C\)

\(\displaystyle \int sin^3xdx = \dfrac{1}{2}cos^3x- cosx+ C\)

\(\displaystyle \int cos^3xdx = sin x- \dfrac{1}{3}sin^3x+ C\)

\(\displaystyle \int \dfrac{dx}{sin^2x} = -cottan \ x+ C\)

\(\displaystyle \int \dfrac{dx}{cos^2x} = tan \ x+ C\)

 

shoppe