Đăng ký

Tổng hợp đầy đủ những công thức giới hạn học sinh không nên bỏ qua

\(lim (x+y-z) = lim x+lim y-lim z\)

\(lim(xyz)=limx \ limy \ limz\)

\(lim ( \dfrac{x}{y})=\dfrac{lim x}{lim y}\)

\(\displaystyle \lim_{x\to\alpha}[Cf(x)]= C \displaystyle \lim_{x\to\alpha}[f(x)]\)

\(\displaystyle \lim_{x\to\alpha}[f(x)]^n= [\displaystyle \lim_{x\to\alpha}f(x)]^n\)