Đăng ký

Các giới hạn hay gặp

  Các giới hạn hay gặp: 

  • \(\lim_{x \rightarrow 0} \dfrac{a^x-1}{x}=lna, a >0\)
  • \(\lim_{x \rightarrow 0}\dfrac{sinx}{x}=1\)
  • \(\lim_{x \rightarrow 0}\dfrac{tanx}{x}=1\)
  • \(\lim_{x \rightarrow 0}\dfrac{1-cosx}{x}= 0\)
  • \(\lim_{x \rightarrow 0} \dfrac{1-cosx}{x^2}=\dfrac{1}{2}\)
  • \(\lim_{x \rightarrow 0}\dfrac{arcsin x}{x}=1\)
  • \(\lim_{x \rightarrow 0 }\dfrac{arctanx}{x}=1\)
  • \(\lim_{x \rightarrow 1}\dfrac{(arccosx )^2}{1-x}=2\)