Đăng ký

Tính nhanh khối lượng muối (oxitkim loại)

Oxit KL + axit( HCl, \(H_2SO_4\) loãng)

                                            \(\Rightarrow m_{muối} = m_{hh oxit} - m_{oxi} + m_{gốc axit}\)

shoppe