Đăng ký

Tính nhanh khối lượng muối ( Kim loại)

Kim loại + axit \(\Rightarrow\) muối + \(H_2\)

                                           \(\Rightarrow m_{muối}=m_{hh kl}+m_{gốc axit}\)

Thí dụ: KL + HCL \(\rightarrow\) muối \( Cl^-\)+\(H_2\)

                                           a.\(m_{muối clorua}\)=\(m_{hh kl}\)+71.\(n_{H_2}\)

Thí dụ: KL + \(H_2SO_4\)\(\rightarrow\) muối \(SO_4^-\)+\(H_2\)

                                            b.\(m_{muối sufat}\)\(m_{hh kl}\)+96.\(n_{H_2}\)