Đăng ký

Công thức tính thế năng, cơ năng

+) Thế năng: (\(E_p\): thế năng hấp dẫn(J);  \(m\): khối lượng của vật)

               \(E_p=mgh\)

+) Định luật bảo toàn cơ năng:

              \(E_k+E_p=constant\)