Đăng ký

Công thức tính động năng

+) Động năng:   \(E_k=\dfrac{1}{2}m v^2\)

+) Động năng của vật rắn quay quanh 1 trục cố định:  \(E_k=\dfrac{1}{2} I \omega^2\)

+) Định lý động năng: ( \(v_1,v_2\): vận tốc của vật trước và sau thay đổi)

                  \(W=\Delta E_k=\dfrac{1}{2}mv_2^2-\dfrac{1}{2}mv_1^2\)