Đăng ký

Sự co độ dài của thanh chuyển động

Sự co độ dài của thanh chuyển động được tính theo công thức sau:

               \(l=l_0\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}} < l_0\)

    \(l_0\): chiều dài trong hệ đứng yên

    \(l\):  chiều dài thanh khi chuyển động với vận tốc  \(v\)