Đăng ký

Sự chậm lại của đồng hồ chuyển động

Sự chậm lại của đồng hồ chuyển động:

         \(\Delta t=\dfrac{\Delta t_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}> \Delta t_0\)

     \(\Delta t_0\): thời gian đo theo đồng hồ chuyển động

     \(\Delta t\): thời gian đo theo đồng hồ đứng yên