Đăng ký

Soạn bài: Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 (Siêu ngắn)

76 từ Soạn bài

Học sinh sau tiết trả bài, phải hoàn thiện được toàn bộ những nội dung kiến thức và kĩ năng đã được trang bị trong cả học kì I, tiếp tục chỉnh sửa, khắc phục những khuyết điểm, phát huy những ưu điểm trong bài làm của mình.

shoppe