Đăng ký

Soạn bài Câu ghép - Soạn văn lớp 8

994 từ Soạn bài

I .ĐẶC ĐIẾM CỦA CÂU GHÉP

Trả lời câu hỏi 1: Câu có một cụm chủ - vị:

“Mẹ tôi âu yếm... dài và hẹp”.

Trả lời câu hỏi 2: Câu có nhiều cụm chủ - vị không bao nhau.

“Con đường này... thấy lạ.”

Trả lời câu hỏi 3: Câu có cụm chủ - vị nhỏ nằm trong cụm chủ - vị lớn.

“Tôi quên thế nào được... bầu trời quang đãng”.

(Câu này có hai cụm chủ — Vị nhỏ làm phụ ngữ cho động từ quên và động từ nảy nở.)

Ba câu hỏi trên nhằm phân biệt cáu có một cụm chủ — vị, câu có nhiều cụm chú — vị không bao nhau, câu có nhiều cụm chủ — vị bao nhau (cụm nhỏ nằm trong cụm lớn).

Câu hỏi 4:  nhằm nhận biết câu ghép có hai hoặc nhiều cụm chủ — vị không bao nhau. Dựa vào bằng kết qua phân tích ba câu hỏi trên để trá lời.

II. CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU

1. Còn có các câu (1), (3), (7)  câu ghép. Câu (4) là câu đơn có cụm C-V năm trong thành phần trạng ngữ.

2.  Hoặc bằng những từ có tác dụng nối hoặc không dùng từ nối.

3.  -  Mình đọc hay tôi đọc.

- Tôi đến chơi nhưng anh ấy lại không ở nhà.

- Chúng tôi mua chứ chúng tôi không xin.

- Càng yêu người bao nhiêu, càng yêu người bấy nhiêu.

- Ai làm người ấy chịu.

- Hễ anh ấy đến thì tôi cho anh về.

LUYỆN TẬP

♦ Bài tập 1

Mục đích bài tập này là nhận biết câu ghép và hai cách ghép có dùng từ nối hay không dùng từ nối các vế câu. Học sinh tự làm.

♦ Bài tập 2

a) Vì anh  tài riêng mà tính tại thích tự do nên anh chẳng chịu

b) Nếu ai hết minh thì công việc sẽ tiến hành đúng với kế hoạch.

c) Tuy trời mưa lớn nhưng anh ấy vẫn nhất quyết lên đường.

d) Không những cây không nở hoa  lá cũng khô héo dần.

♦ Bài tập 3

- Anh có tài riêng mà tính lại thích tự do nên anh chẳng chịu làm chuyên cho một rạp nào.

- Anh chẳng chịu làm riêng cho một rạp nào vì anh có tài riêng mà tính lại thích tự do.

- Ai cũng làm việc hết sức mình thì công việc sẽ hoàn thành đúng kế hoạch.

- Công việc sẽ hoàn thành đúng kế hoạch nếu ai cũng làm việc hết sức mình.

- Trời mưa lớn nhưng anh ấy vẫn nhất quyết lên đường.

- Anh ấy vẫn nhất quyết lên đường dù trời mưa lớn.

♦ Bài tập 4

a)  Chúng tôi chưa đến nơi thì xe đã hết xăng.

b)  Ăn cây nào rào cây nấy.

c)  Chúng ta càng lên cao, chúng ta càng nhìn được xa. 

♦ Bài tập 5

Học sinh tự làm.