Đăng ký

Công thức rơi tự do ở độ cao H

Công thức rơi tự do ở độ cao H:

(\(g\): gia tốc trọng trường;  \(v\): vận tốc đạt được tại thời điểm  \(t\);  \(s\): quãng đường đi được sau thời gian  \(t\)\(v_h\): vận tốc lúc chạm đất;  \(t_h\): thời gian lúc chạm đất)

               \(a=g\)

               \(v=gt\)

               \(s=\dfrac{1}{2}gt^2\)

               \(v_h=\sqrt{2gh}\)

               \(t_h=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}\)

               \(g=9.8m/s^2 \approx 10m/s^2\)