Đăng ký

Công thức tính gia tốc

Công thức gia tốc:  ( \(a_t\): gia tốc tiếp tuyến;   \(a_n\): gia tốc pháp tuyến)

                   \(a_t=R \gamma\)

                   \(a_n=R \omega^2=\dfrac{v^2}{R}\)

P1: nhanh dần đều; P2: chuyển động tròn đều; P3: chậm dần đều