Đăng ký

Phương trình sóng cơ

Phương truyền sóng tại điểm M trên phương truyền sóng:

          +) M nằm sau O:  \(u_M=A\cos(\omega t-\dfrac{2\pi d}{\lambda})\)

          +) M nằm trước O:  \(u_M=A\cos(\omega t+\dfrac{2\pi d}{\lambda})\)