Đăng ký

Công thức liên hệ của sóng cơ

+) Công thức liên hệ giữa vận tốc, chu kỳ, tần số và bước sóng:

                   \(\lambda=v.T=\dfrac{v}{f}\)

                   \(\Delta t=\dfrac{v}{x}\)

                   \(t=(n-1)T\)  Với n là số đỉnh sóng

+) Độ lệch pha của hai dao động giữa hai điểm cách nhau một khoảng d trên phương truyền sóng:

              \(\Delta \varphi=\dfrac{2\pi d}{\lambda}\)

              \(\Delta \varphi=2k \pi\) : cùng pha

              \(\Delta \varphi=(k+1)\pi\) : ngược pha

              \(\Delta \varphi=(k+1)\dfrac{\pi}{2}\) : vuông pha

Có thể bạn quan tâm