Đăng ký

Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề nào?

Đề bài

Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề nào?

Hướng dẫn giải

dựa vào những kiến thức đã học để trả lời.

Lời giải chi tiết

Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm:

- Thứ nhất, sự thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản trên thế giới.

- Thứ hai, sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản. Thời kì chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn độc quyền.

- Thứ ba, phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản diễn ra mạnh mẽ.

- Thứ tư, sự mở rộng xâm lược của chủ nghĩa tư bản và cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

shoppe