Đăng ký

Lý thuyết và công thức tổng hợp và phân tích lực không nên bỏ qua

Tổng hợp và phân tích lực

1. Hai lực bằng nhau tạo với nhau một góc \(\alpha\)\(F = 2.F_1.cos \dfrac{\alpha}{2}\) 

2. Hai lực không bằng nhau tạo với nhau một góc \(\alpha\):

               \(F = F_1^2 + F_2^2 + 2. F_1.F_2. cos \alpha\)

shoppe