Đăng ký

Điều kiện cân bằng của chất điểm môn vật lý học sinh cần nắm vững

Điều kiện cân bằng của chất điểm: 

\(\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+....+ \overrightarrow{F_n} = 0\)

shoppe