Đăng ký

Lịch sử ra đời của bài Hịch tướng sĩ

406 từ Văn mẫu

Đề bài: Lịch sử ra đời của bài Hịch tướng sĩ

Năm 1258, giặc Mông cổ sang xâm lược nước ta lần thứ nhất, và chúng đã bị thất bại thảm hại. Sau đó, chúng vẫn sai sứ sang nước ta nhũng nhiễu bắt cống nạp vàng bạc, ngọc lụa, âm mưu thôn tính Đại Việt. Những năm đầu thập kỉ 80 của thế kỉ XIII, giặc Mông Cổ càng ra sức hoành hành, ngọn lửa chiến tranh sắp bùng lên dữ dội. Để chuẩn bị chiến tranh, nhà Trần đã tăng cường bố phòng biên cương phía Bắc và ải Vân Đồn, mở hội nghị Diên Hồng và hội nghị quân sự Bình Than vào cuối năm 1283, đầu năm 1284. Trần Quốc Tuấn được vua Trần Nhân Tông cử giữ chức Quốc công Tiết chế thống lĩnh.

Trần Quốc Tuấn đã soạn thảo cuốn “Binh thư yếu lược” và viết “Hịch tướng sĩ” để làm lài liệu học tập quân sự cho tướng sĩ, đồng thời kêu gọi tướng sĩ học tập binh thư, sẵn sàng chiến đấu để chiến thắng giặc Mông cổ. Có thể Trần Quốc Tuấn đã viết “Hịch tướng sĩ” vào các năm 1283 - 1284, trước khi 50 vạn quân Mông cổ do Thoát Hoan cầm đầu kéo sang xâm lược nước ta lần thứ hai ( 1285).

shoppe