Đăng ký

Hiệu suất phản ứng tính theo sản phẩm

Khi biết khối lượng thực tế và khối lượng lý thuyết thì hiệu suất phản ứng theo sản phẩm được tính theo công thức sau:

                          \(H=\dfrac {M_{tt}} {M_{lt}}.100\%\)