Hiệu suất phản ứng theo chất phản ứng

Hướng dẫn giải

Khi biết lượng chất tham gia phản ứng và lượng chất ban đầu thì hiệu suất phản ứng theo chất phản ứng được tính theo công thức sau:

                                                    \(H=\dfrac {m_{tgpu}} {m_{bd}}.100\%\)

Có thể bạn quan tâm