Đăng ký

Hiệu suất phản ứng theo chất phản ứng

Khi biết lượng chất tham gia phản ứng và lượng chất ban đầu thì hiệu suất phản ứng theo chất phản ứng được tính theo công thức sau:

                                                    \(H=\dfrac {m_{tgpu}} {m_{bd}}.100\%\)

shoppe