Đăng ký

Công thức định luật NIU-TƠN

+) Định luật I NIU-TƠN:

(F là ngoại lực tác dụng lên vật (N), v là vận tốc của vật, a là gia tốc của vật )

                 \(\sum F=0 \Rightarrow \dfrac{dv}{dt}=0\)

                     \(a=0\)

+) Định luật II NIU-TƠN: (m: khối lượng vật (kg))

           \(\vec F=\dfrac{d \vec p}{dt}=\dfrac{dm \vec v}{dt}=m \dfrac{d \vec v}{dt} \Rightarrow \vec F=m \vec a\)

           \(\vec a=\dfrac{\vec F}{m}\)

+) Định luật III NIU-TƠN:   \(\vec F_{BA}=-\vec F_{AB}\)