Đăng ký

Công thức định luật bảo toàn năng lượng

Định luật bảo toàn năng lượng: 

        \(E=E_k+E_p+E_e+...=constant\)