Đăng ký

Công thức tính chiết suất của môi trường

Chiết suất của môi trường được tính theo công thức sau:

(\(n\): chiết suất của môi trường;  \(v\): vận tốc ánh sáng trong môi trường đó;  \(c\): vận tốc ánh sáng trong chân không (m/s))

              \(n=\dfrac{c}{v}\)