Đăng ký

Công thức chiết suất tỉ đối vật lý yêu cầu học sinh không nên bỏ qua

Chiết suất tỉ đối:

\(n_{21} = \dfrac{n_2}{n_1}\) ; \(n_{12}= \dfrac{1}{n_{21}}\)

shoppe