Đăng ký

Công thức nguyên lí II về nhiệt động lực học

Các công thức liên quan đến nguyên lí II về nhiệt động lực học: 

   +) Hiệu suất của động cơ nhiệt:

(\(W'\): công sinh ra cho vật ngoài (J);  \(Q_1\); nhiệt lượng nhận từ ngồn nóng (J);  \(Q_2'\): nhiệt lượng truyền cho nguồn lạnh (J))

              \(H=\dfrac{W'}{Q_1}\)

              \(W'=Q_1-Q_2'\)

            \(\Rightarrow H=\dfrac{W'}{Q_1}=\dfrac{Q_1-Q_2'}{Q_1}\)

  +)  Hiệu suất cực đại của máy nhiệt: (\(T_1,T_2\): nhiệt độ nguồn nóng & nguồn lạnh)

              \(H_{max}=\dfrac{T_1-T_2}{T_1}\)