Đăng ký

Công thức nguyên lí I về nhiệt động lực học

Độ biến thiên nội năng của hệ được tính theo công thức sau:

(\(\Delta U\): độ biến thiên nội năng của hệ;  \(W\): công ( giá trị đại số);  \(Q\): nhiệt lượng (giá trị đại số))

                 \(\Delta U=W+Q\)