Đăng ký

Công thức Logarit

Với \(0 < N_1, N_2,N\) và \(0 < a,b \neq 1\) ta có:

  • \(log_aN = M \Leftrightarrow N = a^M\)
  • \(log_aa^M = M\)
  • \(a^{log_aN}=N\)
  • \(N_1^{log_aN_2} = N_2 ^{log_a N_1}\)
  • \(log_a(N_1.N_2)=log_aN_1 + log_aN_2\)
  • \(log_a(\dfrac{N_1}{N_2})=log_aN_1-log_aN_2\)
  • \(log_aN^\alpha=\alpha log_aN\)
  • \(log_{a^\alpha}N=\dfrac{1}{\alpha}log_aN\)
  • \(log_aN= \dfrac{log_bN}{log_ba}\)
  • \(log_ab=\dfrac{1}{log_ba}\)