Đăng ký

Công thức độc lập với thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều

Công thức độc lập với thời gian: \(v^2-v_0^2=2.a.s\)