Đăng ký

Công thức tính chuyển động thẳng biến đổi đều

Chuyển động thẳng biến đổi đều:

(\(a\): gia tốc;  \(v_0\): vận tốc ban đầu;  \(v\): vận tốc tại thời điểm  \(t\))

       \(a=\dfrac{v-v_0}{t}\)    \((m/s^2)\)

       \(s=v_0 t+\dfrac{1}{2}at^2\)

       \(v^2-v_0^2=2as\)