Đăng ký

Công thức cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của 3 lực không song song

Cân bằng của vật chịu tác dụng của 3 lực không song song

\(\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3} \leftrightarrow \overrightarrow{F_{12}}+\overrightarrow{F_3} =0\leftrightarrow \overrightarrow{F_{12}}=-\overrightarrow{F_3}\)

Điều kiện:

         1. Ba lực đồng phẳng

         2. Ba lực đồng quy

         3. Hợp lực của 2 lực trực đối với lực thứ 3

shoppe