Đăng ký

Công thức cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của 2 lực không song song

Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của 2 lực không song song

       \(\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}=0\)

<=>\(\overrightarrow{F_1}=-\overrightarrow{F_2}\)

Điều kiện:

     1. Cùng giá

     2. Cùng độ lớn

     3. Cùng tác dụng vào một vật

     4. Ngược chiều

 

shoppe